Email: trithuctrevigiaoduc@gmail.com
Hotline: 0988.968.037
Facebook
Đăng ký
Tin tức - Sự kiện chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục ”
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.
Bản quyền thuộc về Tri thức trẻ vì giáo dục.
Đang online: 5 - Tổng truy cập: 9.507.239