Email: trithuctrevigiaoduc@gmail.com
Hotline: 0988.968.037
Facebook
Đăng ký
Phương pháp dạy và học
100 Giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa Cho sinh viên dân tộc thiểu số ở trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

Tên sản phẩm

: 100 Giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa Cho sinh viên dân tộc thiểu số ở trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

Tác giả

: Lê Xuân Sơn - Phan Văn Minh - Nguyễn Văn Thường

Tên đơn vị

: Lâm Đồng

Số lượt bình chọn

: 34

Giới thiệu về sản phẩm

:

bình chọn
Mã xác nhận: Đổi mã
Chi tiết sản phẩm
Hiện nay, nước ta đang trong quá trình xây dựng nền văn hóa mới – nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đó là nền văn hóa thống nhất trong sự đa dạng về văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Vì vậy, một yêu cầu quan trọng trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế là phải biết chọn lọc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa (BSVH) tốt đẹp của từng dân tộc ở Việt Nam. Điều 5 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 có ghi rõ: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng tiến bộ giữa các dân tộc. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình”.
Trong những năm qua, với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, của Tỉnh Lâm Đồng, của các tổ chức và cá nhân địa phương, công tác giáo dục ý thức giữ gìn  BSVH cho SV dân tộc thiểu ở trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Đà Lạt đã đạt được một số kết quả nhất định, song vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết. Chính vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu lí luận, thực trạng và các biện pháp nâng cao hiệu quả GDYT giữ gìn BSVH cho SV dân tộc thiểu số là vấn đề có ý nghĩa cấp thiết.
Hoạt động GDYT giữ gìn BSVH cho SV dân tộc thiểu số ở trường CĐSP có ý nghĩa quan trọng, nó vừa góp phần giáo dục toàn diện cho SV, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường, vừa đóng góp tích cực vào quá trình gìn giữ và phát triển những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung trong giai đoạn hiện nay. Chính vì vậy, những kết quả nghiên cứu cơ sở lí luận, thực tiễn, cũng như các biện pháp GDYT giữ gìn BSVH cho SV dân tộc thiểu số ở trường CĐSP Đà Lạt được đề xuất trong công trình nghiên cứu là cơ sở lí luận và thực tiễn quan trọng để các nhà nghiên cứu, các nhà quản lí văn hóa, xã hội có thể vận dụng vào thực tiễn hoạt động nghề nghiệp của mình.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
các sản phẩm cùng loại
Bản quyền thuộc về Tri thức trẻ vì giáo dục.
Đang online: 30 - Tổng truy cập: 8.441.550